Eventuella biverkningar

I valet av MS-behandIing är det viktigt att väga för- och nackdelar med behandIingen mot de risker som själva sjukdomen kan medföra över tid. Liksom alla läkemedel kan AUBAGIO orsaka biverkningar, men det är individuellt om och på vilket sätt dessa upplevs.

Mycket vanliga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer. I kliniska studier vid behandling med AUBAGIO sågs följande mycket vanliga biverkningar: övergående diarré, illamående, övergående hårförtunning, förhöjt ALAT (förhöjda blodnivåer av ett leverenzym) och huvudvärk.

Övergående diarre och illamående

Diarré och illamående var i allmänhet milda till måttliga och övergående vid fortsatt behandling. De observerade biverkningar i studierna var mycket sällan så besvärande att patienterna valde att avsluta sin behandling med AUBAGIO.

Övergående hårförtunning

Hår växer i cykler, med perioder av tillväxt, vila och fällning. Många faktorer kan leda till tillfälliga förändringar i hårcykeln. Vissa faktorer kan orsaka att hårstrån övergår i förtid till vilofasen, hårstråt släpper vilket ger en tiIlfällig hårförtunning. I studierna med AUBAGIO inträffade detta under de första sex månaderna av behandling. Man upptäcker oftast ett ökat antal hårstrån på borsten eller i duschen och ibland tunnare hår i hårbotten.

Håret växer tillbaka när hårsäckarna går tilI nästa fas i hårcykeln (fas med aktiv hårtillväxt) och börjar bilda nytt hår igen.

Ca 14 % av patienter i studierna upplevde hårförtunning. Den var i allmänhet mild till måttlig och övergående och sällan så besvärande att patienterna valde att avsluta sin behandling (1.3%) med AUBAGIO. Andra faktorer som ibland kan leda till övergående hårförtunning är: graviditet och amning, stress, brist på vitaminer och näringsämnen samt p-piller.

Förhöjt ALAT

Läkemedel kan påverka levern och ge förändrade levervärden (ALAT). Därför kontrolleras dina levervärden regelbundet under behandling med AUBAGIO med ett blodprov.

Om du får biverkningar

Om du upplever någon av de här biverkningarna när du tar AUBAGIO, tala med din MS­-läkare eller sköterska. Det gäller även om du skulle uppleva biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Till toppen av sidan