Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om AUBAGIO. Du kan alltid vända dig till din behandlande läkare om du vill ha mer information. 

Vem kan behandlas med AUBAGIO? 

AUBAGIO ordineras till vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Vad kan jag förvänta mig av behandlingen med AUBAGIO? 

Skov: AUBAGIO har i studier jämfört med placebo visat att man kan minska antalet skov. 

Funktionsförmåga: AUBAGIO har i två studier visat man kan minska risken för funktionsnedsättning. 

 

Hur tar jag AUBAGIO? 

AUBAGIO tas som en tablett, en gång per dag. Tabletten kan tas vid valfri tidpunkt på dagen och med eller utan mat. 

Hur ofta behöver jag ta blodprover? 

Läkemedel kan påverka levern och ge förändrade levervärden (ALAT). Före och under behandling med AUBAGIO kontrolleras därför dina levervärden regelbundet med ett blodprov. Proverna ska tas en gång i månaden upp till sex månader efter start med AUBAGIO, därefter regelbundet. 

Före behandling tas också blodprov för att bland annat mäta dina vita blodkroppar, ett så kallat fullständigt blodstatus.* 

* Din läkare kan ordinera ytterligare monitorering av ALAT om du som patient har andra sjukdomar eller samtidigt använder andra särskilda läkemedel.

Vad gör jag om jag har glömt att ta tabletten en dag?

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett. Ta nästa tablett när du normalt brukar ta den. Förpackningen är märkt med veckans dagar för att det ska vara lätt att se om du tagit dagens dos. 

Hur gör jag om jag vill sluta med AUBAGIO? 

Kontakta din läkare om du har frågor kring din behandling. 

Hur förvarar jag AUBAGIO? 

AUBAGIO ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. I övrigt finns inga särskilda anvisningar för förvaringen. 

Vad gör jag om jag vill bli gravid? 

Du ska inte ta AUBAGIO om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid. Kvinnor i fertil ålder ska använda preventivmedel under behandling med AUBAGIO. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter att du avslutat behandlingen med AUBAGIO. Tiden för AUBAGIO att försvinna ur kroppen varierar från person till person. Det finns en möjlighet att påskynda utsöndringen av AUBAGIO med hjälp av en behandling. Behandlingen innebär att du får kolestyramin (4 eller 8 gram tre gånger dagligen) eller aktivt kol (50 gram två gånger dagligen) i 11 dagar. På det sättet minskar koncentrationen av AUBAGIO i blodet med 99,9 procent. Effekten av behandlingen ska bekräftas med blodprover, två separata och godkända blodprover med 14 dagars mellanrum innan befruktning. 

Kan jag amma medan jag tar AUBAGIO? 

Nej, ta inte AUBAGIO om du ammar, eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken. 

Jag är man och har MS, vad händer om min partner blir gravid? 

Studier pekar på att det inte föreligger någon ökad risk för det ofödda barnet om du som man är under behandling med AUBAGIO när din partner blir gravid. 

Jag äter även andra läkemedel, påverkar det min behandling? 

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (gäller även receptfria läkemedel). 

Vad är MRI?

MRI betyder Magnetic Resonance lmaging, på svenska ofta kallad magnetkameraundersökning. MRI är ett effektivt sätt att mäta så kallade lesioner i hjärnan, förändringar i vävnaderna i hjärnan som är spår av inflammationer. Med AUBAGIO kan man minska volymen på skadorna, lesionsvolymen, vilket är ett tecken på minskad sjukdomsaktivitet. 

Till toppen av sidan