Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Ansvar och rättigheter

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-07-01

På denna sida beskrivs de juridiska regler som gäller för alla internetanvändare som besöker webbplatser som ägs och drivs av Sanofi Genzyme AB (nedan kallat ”Sanofi Genzyme”). Begreppet ”webbplats” avser i texten här nedan den eller de av Sanofi Genzymes webbplatser som länkar till denna sida. Genom att söka och hämta information på denna webbplats anser Sanofi Genzyme att du har godtagit dessa regler i sin helhet. Vi råder dig att ta del av dessa regler regelbundet eftersom de från tid till annan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ansvar och rättigheter

På denna sida beskrivs de juridiska regler som gäller för alla internetanvändare som besöker webbplatser som ägs och drivs av Sanofi Genzyme AB (nedan kallat ”Sanofi Genzyme”). Begreppet ”webbplats” avser i texten här nedan den eller de webbplatser tillhörande Sanofi Genzyme som länkar till denna sida. Genom att söka och hämta information på denna webbplats anser Sanofi Genzyme att du har godtagit dessa regler i sin helhet. Vi råder dig att ta del av dessa regler regelbundet eftersom de från tid till annan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1. Immateriella rättigheter

Denna webbplats ägs och drivs av Sanofi Genzyme som tillhör Sanofi-koncernen. All information och allt material, inklusive varumärken, logotyper och domännamn, som publiceras på webbplatsen, skyddas av gällande lagar avseende immateriella rättigheter, och tillhör Sanofi eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från respektive ägare. Ingen del av materialet på denna webbplats får återges, kopieras, reproduceras, ändras, redigeras, laddas ner, överföras eller distribueras för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Sanofi Genzyme, med undantag för användning för press under villkor att immateriella rättigheter efterlevs och andra äganderätter som nämns. Förbudet mot nedladdning gäller inte sådant material som på webbplatsen uttryckligen erbjuds för nedladdning. Endast kopiering för privat användning är tillåten. Följande meddelande måste visas på alla kopior av hela eller delar av webbplatsinnehållet: "Copyright 2016 Sanofi Genzyme – Med ensamrätt". Sanofi eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla intrång av dess immateriella rättigheter.

2. Typ av information

Webbplatsen innehåller information om hälsa, fysisk kondition, det medicinska området och olika typer av medicinsk behandling som uteslutande är avsedd för människor. Materialet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte tänkt att ersätta råd av läkare eller annan medicinsk eller paramedicinsk personal. Använd inte informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att ordinera eller använda något av de läkemedel som anges på webbplatsen. Rådgör alltid med läkare, ditt vårdteam och övrig kvalificerad vårdpersonal.

3. Länkar till andra webbplatser

Sanofi Genzyme kan inte hållas ansvarigt för tredjepartswebbplatser som du eventuellt ansluter till via webbplats tillhörande Sanofi Genzyme. Vi har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa tredjepartswebbplatser som är helt fristående från Sanofi Genzyme. Att det finns en länk mellan webbplatsen och en tredjepartswebbplats innebär dessutom inte på något sätt att Sanofi godkänner innehållet på tredjepartswebbplatsen eller hur dess innehåll används. Det är dessutom ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att skadlig kod, inklusive, men ej begränsat till, virus och trojanska hästar, överförs från webbplatsen. Externa webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatsen. Ingen sådan hyperlänk bör installeras utan uttryckligt medgivande i förväg från Sanofi Genzyme. Sanofi Genzyme ansvarar inte under några omständigheter eller på något sätt för sådana externa webbplatsers tillgänglighet och Sanofi Genzyme varken granskar, kontrollerar, godkänner eller är ansvarigt för innehållet, annonseringen, produkterna eller övrigt material som finns på eller är tillgängligt via dessa webbplatser.

4. Personuppgifter och annan information

4.1. I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om att de personuppgifter som lämnas av dig till Sanofi Genzyme kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande för att skicka beställt material, nyhetsbrev eller för att svara på en fråga. De personuppgifter som behandlas av Sanofi Genzyme är namn och e-postadress och uppgifterna kommer inte att föras vidare till annat företag eller utanför EU/EES. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Detta gör du genom att skicka en begäran:
• Online: webmaster.sweden@sanofi.com
• Med post: Sanofi Genzyme AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

4.2. Webbplatsen är inte konstruerad för att ta emot konfidentiell information, som du eventuellt skickar. Ingen information – oavsett dess form: dokument, data, bilder, frågor, förslag, idéer, anmärkningar eller liknande – som du skickar till webbplatsen betraktas därför av Sanofi Genzyme som konfidentiell – med undantag för personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Det faktum att du skickar dessa data till oss medför därför att vi anser oss ha rätten att använda, återge, sprida eller ändra dessa data, eller överföra dem för att behandla din förfrågan.

4.3 Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de är för och hur man undviker dem. Sanofi använder cookies på sin webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en server för en webbplats till besökarens dator och lagras där. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Det används för funktioner som identifierar vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras bara tillfälligt under tiden du besöker en sida.
Cookies identifierar hur många människor som besöker vår webbplats, enskilda sidor som besöks och när de besöks. Denna teknik lagrar ingen information om personens identitet och dess syfte är att hjälpa oss förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare tillåter användaren att stänga av cookies men vissa funktioner på vår webbplats kanske då inte fungerar som förväntat. Information om besök på vår webbplats kommer inte att användas av eller utlämnas till tredje part för något annat syfte. Om du inte vill att cookies lagras på din dator, kan du göra på följande sätt:
Stäng webbplatsen. Ändra inställningarna i webbläsare (t.ex. Internet Explorer), så att programmet inte tillåter att cookies lagras. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsare. Mer information finns i hjälpavsnittet i webbläsaren.

5. Ansvarsbegränsning

Sanofi Genzyme gör allt för att säkerställa att det innehåll som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuellt, och förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet utan föregående meddelande. Trots detta kan inte Sanofi Genzyme till fullo garantera att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, precis, aktuell och uttömmande. Därför kan inte Sanofi Genzyme hållas ansvarigt för:

• eventuella brister i exakthet, korrekthet eller fullständighet hos informationsinnehållet på webbplatsen;

• eventuella skador till följd av att informationen eller materialet på webbplatsen har ändrats vid olaga intrång av tredjepart;

• eventuella direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, art eller följder, även om Sanofi kunnat förutse sådana skador, oavsett om de orsakats av i) anslutning till eller brist på anslutningsmöjlighet till webbplatsen, ii) användning av webbplatsen, inklusive skada eller virus som kan infektera datorsystemet eller någon annan produkt och/eller iii) tilltro till information som direkt eller indirekt tillhandahållits genom webbplatsen.

Materialet på webbplatsen och alla övriga webbplatser tillhandahålls utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Sanofi Genzyme ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier angående, men ej begränsat till, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

6. Webbplatsens tillgänglighet

Du informeras härigenom om i) att det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla webbplatsen utan fel och att Sanofi inte kan ta på sig ansvaret för detta, ii) att fel kan göra att det inte går att ansluta till webbplatsen tillfälligt och iii) att webbplatsens drift kan påverkas negativt av omständigheter och prestanda utanför Sanofi Genzyme kontroll, som till exempel överförings- och telekommunikationsförbindelser mellan Sanofi Genzyme och ditt system och mellan Sanofi Genzyme och andra system och nätverk. Sanofi Genzyme och/eller dess leverantörer kan när som helst ändra eller stänga hela eller delar av webbplatsen, tillfälligt eller permanent, för att utföra underhållsarbete på och/eller förbättra och/eller ändra webbplatsen. Sanofi Genzyme ansvarar inte för ändringar eller tillfälliga eller permanenta avbrott på webbplatsen.

7. Produktinformation

Informationen som finns på eller sänds från webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta referenser till produkter tillhörande Sanofi Genzyme, program och tjänster som inte är avsedda eller tillgängliga för vissa länder eller regioner, eller som eventuellt tillhandahålls under ett annat varumärke, och som eventuellt lyder under andra regler och användningsvillkor beroende på land. Sådana referenser ska inte tolkas som att Sanofi har för avsikt att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Om du vill ha information om de produkter, program och tjänster som finns tillgängliga där du bor (region/land), kontakta ditt lokala Sanofi-kontor eller din lokala Sanofi Genzyme-återförsäljare.

8. Jurisdiktion

Webbplatsen och dess innehåll regleras av svensk lagstiftning. Alla eventuella rättstvister avseende webbplatsen och dess innehåll kommer att handläggas av svenska domstolar.

9. Kontaktinformation

9.1 Utgivare för webbplatsen:

Sanofi Genzyme AB
Organisationsnummer: 556441-2574
VAT-nummer: SE556441257401
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm

9.2 Chefredaktör:

Cecilia Bröms Thell, VD, Sverige

9.3 Site Hosting:

EPiServer
Box 7007
103 86 Stockholm
Sverige

10. Foto/video rättigheter

Sanofi Genzyme AB Sverige
Copyright © 2016 Sanofi Genzyme

Ansvar och rättigheter

Webbplatsen publicerad i oktober 2016